Miste og finne jobb

Viss du blir arbeidsledig, kan du ha rett på dagpengar. For å få dagpengar må du vere registrert som arbeidssøkar hos Nav. Du kan registrere deg og søke ledige stillingar på Nav.no.

Søke jobb

Har du mista jobben din, kan du finne ledige stillingar og råd om å søke jobb på Nav.no. Der kan du registrere CV-en din og andre opplysningar som er aktuelle for arbeidsgjevarar som søker etter arbeidskraft.

Når du er registrert som arbeidssøkar hos Nav, har du rett til å få vurdert behovet ditt for bistand for at du skal komme deg raskast mogleg i jobb.

Du finn meir informasjon om kva du skal gjere dersom du blir arbeidsledig, på Nav.no.

Starte for deg sjølv?

Du kan få hjelp og støtte til å etablere eiga bedrift hos Innovasjon Norge.

Dagpengar

Dagpengar er ei delvis erstatning for tapt arbeidsinntekt. Du må ha fått redusert arbeidstida di og hatt ei viss minsteinntekt for å ha rett på dagpengar. Du må vere reell arbeidssøkar, dvs. at du aktivt søker arbeid, og du må bu eller opphalde deg i Noreg.

EØS-borgarar som har ei viss tilknyting til arbeidslivet i Noreg etter å ha arbeidd her, kan søkje om norske dagpengar.

Meldekort

Som arbeidssøkar må du sende meldekort til Nav kvar 14. dag. Meldekortet er ei eigenerklæring om arbeid og aktivitet dei siste 14 dagane. Meldekortet kan sendast elektronisk via Nav.no.

Permittering og oppseiiing

Du finn informasjon om permittering og oppseiing på nettsidene til Arbeidstilsynet.

Sosialhjelp

Viss du ikkje har krav på dagpengar, kan du søke om økonomisk sosialhjelp hos det lokale Nav-kontoret ditt. Dette er i utgangspunktet ei mellombels inntektssikring, og stønaden tek sikte på å gjere deg sjølvhjelpen. Du kan også ha rett på bustøtte.

Tjenester

 • Kalkulator for forbruksutgifter - SIFOs referansebudsjett

  Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)
  SIFOs referansebudsjett viser alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold. Her kan få et overslag over hva det koster å leve på et rimelig forbruksnivå for din husholdning, og du kan regne ut ditt eget budsjett.
 • Søk akkreditering av norsk høyere utdanning

  NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

  Her kan du søke akkreditering av norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning.

 • Søknad om skattekort for utenlandsk arbeidstager

  Skatteetaten
  Skal du jobbe i Norge må du ha et skattekort. Her kan du søke om skattekort. Hvis du ikke har et fødselsnummer eller d-nummer, må du bestille tid for ID-kontroll. Disse skattekontorene utfører ID-kontroll.
 • Koronavirus – informasjon fra NAV

  NAV

  Her finner du informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset - om sykmelding, permittering, permisjon, omsosrgspenger og akuttolk for døve, døvblinde og hørselshemmede. 

 • Skal du arbeide i Norge?

  Skatteetaten
  Som utenlandsk arbeidstaker i Norge må du ha skattekort, levere skattemelding og motta et skatteoppgjør. Her får du informasjon om blant annet hva du skal gjøre for å kunne starte i jobb og hva du må ha med deg når du kommer til skattekontoret.
 • Eksempler på søknader og CV-er

  NAV

  Eksempelside med søknader, CV-er, stillingsanalyse, vurderingsskjema m.m.

 • Er du arbeidssøker? Veileder til jobbsøking

  NAV
  Denne veilederen fra Nav kan helpe deg i jobbjakten. Her får du hjelp og råd i den situasjonen du er i - enten du har mistet jobben eller sagt opp, er permittert, har stått utenfor arbeidslivet lenge, er ung og har lite jobberfaring eller har jobb og ønsker å bytte. Du får også råd om hvordan du kan få oversikt over økonomien din og informasjon om støtteordninger i forbindelse med reise og flytting. 
 • Økonomi- og gjeldsrådgivning - digital veiviser

  NAV

  Her finner du informasjon om hvordan du kan ta kontroll over økonomien din hvis du havner i eller er på vei ut i en vanskelig økonomisk situasjon. Du kan også ta kontakt med NAV direkte for å få økonomirådgiving og gjeldsrådgivning. 

 • Tiltak for å komme i jobb

  NAV
  Hvis du står i fare for å falle ut av arbeidslivet eller ønsker å komme i jobb, kan NAV vurdere flere tiltak og virkemidler. 
 • Feiltolkning av EØS-reglene

  NAV

  Her finner du informasjon om behandling av saker som gjelder feiltolkningen av EØS-reglene, for deg som har mottatt arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger. Dersom du har spørsmål du ikke finner svar på nedenfor og tror du kan være rammet av feiltolkningen kan du ringe: 21 05 21 05.

 • Bostøtte-kalkulator

  Husbanken
  Husholdninger med lav inntekt kan søke om bostøtte. Bostøttekalkulatoren viser hvor mye du kan få i støtte.
 • Vitnemålsportalen

  Kunnskapsdepartementet

  Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan du selv hente ut dine resultater fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. Tjenesten er gratis å benytte.

 • Send meldekort elektronisk - NAV

  NAV
  For å være registrert som arbeidssøker eller for å få dagpenger, arbeidsavklaringspenger og stønader ved tiltak må du sende inn meldekort til NAV hver 14. dag.
 • Nordisk termbase

  Språkrådet

  Her finner du informasjon om ord og termer som blir brukt innenfor viktige samfunnsområder i de nordiske landene. Det kan være til hjelp om du skal arbeide eller studere i et annet nordisk land.

 • Dine utbetalinger - NAV

  NAV
  Her kan du finne trygdeutbetaling og andre utbetalinger du har fått fra NAV de siste tre månedene, som pensjonsutbetalinger (alderspensjon), uføretrygd, sykepenger, overgangsstønad, pleiepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, kontantstøtte med mer.  Ytelser fra kommunen, som sosialhjelp, vises ikke i denne tjenesten. Du finner informasjon om utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk på Nav.no. 

Pages

Sharethis