Miste og finne jobb

Om du blir arbeidsledig, kan du ha rett på dagpenger. For å få dagpenger må du være registrert som arbeidssøker hos Nav. Du kan registrere deg og søke ledige stillinger på Nav.no.

Søke jobb

Har du mistet jobben din, kan du finne ledige stillinger og råd om å søke jobb på Nav.no. Der kan du registrere CV-en din og andre opplysninger som er aktuelle for arbeidsgiverne som søker etter arbeidskraft.

Når du er registrert som arbeidssøker hos Nav, har du rett til å få vurdert behovet ditt for bistand for at du skal komme deg raskest mulig i jobb.

Du finner mer informasjon om hva du skal gjøre dersom du blir arbeidsledig på Nav.no.

Starte for deg selv?

Du kan få hjelp og støtte til å etablere egen bedrift hos Innovasjon Norge.

Dagpengar

Dagpenger er en delvis erstatning for tapt arbeidsinntekt. Du må ha fått redusert arbeidstiden din og hatt en viss minsteinntekt for å ha rett på dagpenger. Du må være reell jobbsøker, dvs. at du aktivt søker jobb, og du må bo eller oppholde deg i Norge.


EØS-borgere som har en viss tilknytning til jobblivet i Norge etter å ha jobbet her, kan søke om norske dagpenger.

Meldekort

Som jobbsøker må du sende meldekort til NAV hver 14. dag. Meldekortet er en egenerklæring om jobb og aktivitet de siste 14 dagene. Meldekortet kan sendes elektronisk via Nav.no.

Permittering og oppsigelse

Du finner informasjon om permittering og oppsigelse på nettsidene til Arbeidstilsynet.

Sosialhjelp

Dersom du ikke har krav på dagpenger, kan du søke om økonomisk sosialhjelp hos det lokale Nav-kontoret ditt. Dette er i utgangspunktet en midlertidig inntektssikring, og støtten tar sikte på å gjøre deg selvhjulpen. Du kan også ha rett på bostøtte.

Søke bostøtte

Husbanken

Dersom du har lav inntekt og høye boutgifter, kan du søke om bostøtte. På Husbanken sine nettsider kan du søke bostøtte elektronisk eller på papir. Du kan også se hvem som kan få bostøtte, hva slags krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning.

Registrer CV-en din og lag en jobbprofil

NAV

Hvis du kun ønsker å registrerer CV-en din, kan du gjøre det på arbeidsplassen.nav.no. Arbeidsplassen er et møtested for jobbsøkere og arbeidsgivere, utviklet av NAV.

Gjenopptak av dagpenger

NAV

Dersom du tidlegere har hatt dagpenger og skal søke på nytt etter en periode der du ikke har fått dagpenger, kan du sende en forenklet søknad. Forutsetningen er at avbruddet ikke har vart mer enn 52 uker.

Utbetalingsdatoer - NAV

NAV

Her finner du generell informasjon om utbetalinger fra NAV. I oversikten for hver ytelse får du informasjon om utbetalingsdatoer, feriepenger og hva månader det blir trukket lavere eller ingen skatt.

Dagpenger når du er arbeidsledig

NAV

For å få dagpenger må du først registrere deg som jobbsøker hos Nav. Du kan søke om dagpenger en uke før den første dagen du har blitt helt eller delvis arbeidsledig. Det er viktig at du ikke søker for tidlig. Nav kan ikke innvilge deg dagpenger før vilkårene for å få dagpenger er oppfylte, og en for tidlig innsendt søknad kan dermed gi avslag.

Søk godkjenning av utdanning fra utlandet

NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Her kan du søke godkjenning av utenlandsk høyere utdanning, utenlandsk fagskoleutdanning, utenlandsk fagopplæring og yrkesopplæring, og som lærer i skole eller styrer og pedagogisk leder i barnehage.

Kalkulator for forbruksutgifter - SIFOs referansebudsjett

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)

SIFOs referansebudsjett viser alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold. Her kan få et overslag over hva det koster å leve på et rimelig forbruksnivå for din husholdning, og du kan regne ut ditt eget budsjett.

Skal du arbeide i Norge?

Skatteetaten

Som utenlandsk arbeidstaker i Norge må du ha skattekort, levere skattemelding og motta et skatteoppgjør. Her får du informasjon om blant annet hva du skal gjøre for å kunne starte i jobb og hva du må ha med deg når du kommer til skattekontoret.

Er du jobbsøker? Veileder til jobbsøking

NAV

Denne veilederen fra Nav kan helpe deg i jobbjakten. Her får du hjelp og råd i den situasjonen du er i, enten du har mistet jobben eller sagt opp, er permittert, har stått utenfor arbeidslivet lenge, er ung og har lite jobberfaring eller har jobb og ønsker å bytte. Du får også råd om hvordan du kan få oversikt over økonomien din og informasjon om støtteordninger i forbindelse med reise og flytting. 

Økonomi- og gjeldsrådgivning - digital veiviser

NAV

Her finner du informasjon om hvordan du kan ta kontroll over økonomien din hvis du havner i eller er på vei ut i en vanskelig økonomisk situasjon. Du kan også ta kontakt med NAV direkte for å få økonomirådgiving og gjeldsrådgivning. 

Tiltak for å komme i jobb

NAV

Hvis du står i fare for å falle ut av arbeidslivet eller ønsker å komme i jobb, kan NAV vurdere flere tiltak og virkemidler. 

Feiltolkning av EØS-reglene

NAV

Her finner du informasjon om behandling av saker som gjelder feiltolkningen av EØS-reglene, for deg som har mottatt arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger. Dersom du har spørsmål du ikke finner svar på nedenfor og tror du kan være rammet av feiltolkningen kan du ringe: 21 05 21 05.

Bostøtte-kalkulator

Husbanken

Husholdninger med lav inntekt kan søke om bostøtte. Bostøttekalkulatoren viser hvor mye du kan få i støtte.

Vitnemålsportalen

Kunnskapsdepartementet

Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan du selv hente ut dine resultater fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. Tjenesten er gratis å benytte.

Send meldekort elektronisk - NAV

NAV

For å være registrert som jobbsøker eller for å få dagpenger, arbeidsavklaringspenger og støtte ved tiltak må du sende inn meldekort til NAV hver 14.dag.

Nordisk termbase

Språkrådet

Her finner du informasjon om ord og termer som blir brukt innenfor viktige samfunnsområder i de nordiske landene. Det kan være til hjelp om du skal arbeide eller studere i et annet nordisk land.

Dine utbetalinger - NAV

NAV

Her kan du finne trygdeutbetaling og andre utbetalinger du har fått fra NAV de siste tre månedene, som pensjonsutbetalinger (alderspensjon), uføretrygd, sykepenger, overgangsstønad, pleiepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, kontantstøtte med mer.  Ytelser fra kommunen, som sosialhjelp, vises ikke i denne tjenesten. Du finner informasjon om utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk på Nav.no. 

Økonomisk sosialhjelp - veiviser og søknad

NAV

Veiviseren viser deg hvordan du søker om økonomisk sosialhjelp og hva du kan søke om. I veiviseren finner du også informasjon om andre muligheter enn økonomisk sosialhjelp. Både ordninger og støtter i og utenfor NAV er med, for eksempel bostøtte gjennom Husbanken, som er aktuelt for mange.

Interessetester for jobb og studier

Utdanningsdirektoratet

Hva er du interessert i? Finn ut mer om dine evner og interesser ved hjelp av interessetester, blant annet på utdanning.no. Her finner du blant annet Studievelgeren og Jobbkompasset, og du kan teste deg selv og lære mer om realfaglige og teknologiske yrker på velgriktig.no. Interessetesten på vilbli.no er for deg som skal søke videregående opplæring og som ønsker å se hvilke utdanningsprogram som kan passe for deg.

Bestill frikort

Skatteetaten

Et frikort er et skattekort som viser at arbeidsgiver ikke skal trekke skatt dersom du tjener 65 000 kroner eller mindre i løpet av året (2022). Du trenger ikke å søke om nytt frikort dersom du har fått frikort tidlegere. Tjener du mer enn kr 65 000, må du bestille skattekort

Info Norden - Nordisk samarbeid

Nordisk ministerråd

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste for personer som flytter, jobber og studerer i Norden. Info Norden arbeider koordinert i hele Norden, og er tilstede i alle de åtte nordiske landene.

Ledige stillinger i Norge

NAV

Her finner du alle offentlig utlyste stillinger i Norge og alle stillinger som arbeidsgiverne selv har registrert på nav.no. Du kan abonnere på søk og få varsel på e-post når det er nye stillinger som passer søket ditt, og du kan lagre stillinger som er interessante.

Jobbe i Europa

Europakommisjonen

Ønsker du å jobbe i Europa? Eller jobber du allerede i et annet EU-land? Du har de samme rettene som innbyggerne i landet du jobber i. På portalen 'Your Europe' finner du hvilke retter du har.

Workinnorway.no

NAV

Workinnorway.no er en nettveiviser for deg som ønsker å jobbe i Norge og trenger råd og informasjon om jobbsøking, jobbliv og flytting. Nettstedet har informasjon for jobbsøkere fra Norden, EU/EØS-området og utenfor EU/EØS-området. Nettstedet har også en egen del for norske arbeidsgivere som skal rekruttere utenlandsk arbeidskraft til Norge, samt utenlandske firma som ønsker å selge tjenestene sine i Norge. Workinnorway.no er et samarbeid mellom Nav, skatteetaten, Utlendingsdirektoratet (UDI), Arbeidstilsynet og politiet. 

Jobb frivillig i utlandet

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)

Er du mellom 18 og 30 år? Da kan du jobbe frivillig i et av de 27 EU-landene eller Tyrkia i 2 måneder til 1 år gjennom Det europeiske solidaritetskorpset. Du kan jobbe med et prosjekt innen kultur, miljø, barn og ungdom, idrett, integrering eller et annet tema som interesserer deg. Du får jobberfaring, lærer språk og blir kjent med en ny kultur.