Få barn

Her finner du informasjon og tjenester som er aktuelle ved svangerskap og fødsel. Det omfatter blant annet foreldreansvar, økonomiske ytelser, mødrekvote og fedrekvote og barnet sitt navn.

Rett til gratis svangerskapskontroll 

Alle gravide har rett til svangerskapsomsorg hos jordmor på helsestasjon. Den gravide kan velge om hun vil gå til sin fastlege eller jordmor. Tilbudet om svangerskapskontroller er gratis og skal sørge for at du får råd og veiledning.

Foreldreansvar

Blir barnet født fra og med 1. januar 2020 får i utgangspunktet begge foreldre felles foreldreansvar. Dette gjelder både barn som har gifte foreldre, barn som har samboende foreldre og barn som har foreldre som ikke bor sammen.

For barn født utenfor samliv før 2020 har moren foreldreansvaret alene.

Les mer om farskap og morskap på Barne- og familie-departementets nettsider.

Det gjelder egne regler i saker om foreldreansvar, fast bosted og samvær på tvers av landegrenser

Fødselsattest, fødselsnummer og navn

Skatteetaten tildeler barnet et fødselsnummer og sender en forespørsel til mor om å velge et navn til barnet. Bekreftelsen mottar du i din innboks i Altinn. I de fleste tilfeller trenger du ikke lenger en stemplet og signert fødselsattest.

Barn født i utlandet

Dersom dere er norske foreldre som har fått barn i utlandet, må dere møte opp på skattekontoret sammen med barnet når dere kommer tilbake til Norge. Dette kreves for at barnet skal bli registrert bosatt i Norge. 

Et barn blir norsk statsborger dersom en av foreldrene er norsk statsborger.

Fra 1. januar 2020 har Norge åpnet for å ha et eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske. Les mer om dobbelt statsborgerskap

Foreldrepenger

Foreldrepenger er en ytelse fra folketrygden. Du kan bruke denne kalkulatoren til å beregne hvor mye du kan få i foreldrepenger. Den samlede stønadsperioden er på 49 uker med 100 prosent dekningsgrad og 59 uker med 80 prosent dekningsgrad. 

Fedrekvote og mødrekvote

Både fedrekvoten og mødrekvoten er på 15 uker hver ved 100 prosent foreldrepenger, eller 19 uker ved 80 prosent foreldrepenger. I tillegg til mødrekvoten får mor også 3 uker før termin. 

Fellesperioden er på 16 uker ved 100 prosent foreldrepenger, eller 18 uker ved 80 prosent foreldrepenger.

Med foreldrepengeplanleggeren kan dere planlegge hvor mange uker dere kan ta ut foreldrepenger, og hvordan dere kan utsette perioder med foreldrepenger. 

Søk om foreldrepenger, engangsstønad eller svangerskapspenger digitalt.

Engangsstønad

Hvis du venter barn og ikke hatt inntekt det siste året, kan du få en engangssum i stedet for foreldrepenger. Finn ut om du kan ha rett til foreldrepenger eller engangsstønad

Barnehageplass

Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. 

Dersom barnet fyller ett år i løpet av august, september, oktober eller november det året det blir søkt om plass, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet ble født.

Les mer om rett til barnehageplass på regjeringen.no.

Du finner informasjon og søknadsskjema på kommunen sine nettsider.

Barnetrygd og kontantstøtte

Du trenger som hovedregel ikke å søke om barnetrygd. Hvis barnet blir født i Norge, vil mor automatisk få barnetrygd omtrent to måneder etter fødselen. Du finner informasjon om barnetrygd og kontantstøtte på Nav sine nettsider.

Du kan lese om adopsjon på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sine nettsider og om ufrivillig barnløshet (assistert befruktning) på Helsenorge.no.

Søk om å få dekke en pasientreise

Pasientreiser HF

Dersom du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgiftene dine i etterkant. Som hovedregel får du dekket utgifter til pasientreise din med en standardsats per kilometer, uansett hvilke transportmiddel du bruker. Du må sende inn søknaden senest seks måneder etter behandlingen.​​

Medisinsk fødselsregister

Folkehelseinstituttet

Medisinsk fødselsregister (MFR) er et landsomfattende helseregister over alle fødsler i Norge. Registeret skal bidra til å avklare årsaker til og konsekvenser av helseproblem i forbindelse med svangerskap og fødsel samt overvåke forekomsten av medfødte misdanninger. Se også helsenorge.no.

Foreldrepengeplanlegger

NAV

Her kan dere planlegge hvor mange uker dere kan ta ut foreldrepenger, og hvordan dere kan utsette perioder med foreldrepenger. Planleggeren viser ikke hvor mye dere kan få utbetalt.

Graviditet og svangerskapskontroller

Helsedirektoratet

Alle gravide har rett til svangerskapsomsorg. Her finner du informasjon om graviditeten uke for uke, svangerskapskontrollene, vanlige plager og hva du bør passe på som gravid. Tilbudet om svangerskapskontroller er gratis, og skal sørge for at du får råd og veiledning slik at du og barnet har det best mulig. 

Utbetalingsdatoer - NAV

NAV

Her finner du generell informasjon om utbetalinger fra NAV. I oversikten for hver ytelse får du informasjon om utbetalingsdatoer, feriepenger og hva månader det blir trukket lavere eller ingen skatt.

Navnesøk

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Her kan du søke på fornavn og etternavn og finne ut hvor mange i Norge som heter dette og hvordan bruken av navnet har vært over tid.

Godkjenn eller avvis barnet sitt navn

Skatteetaten

Er du far eller medmor og deler foreldreretten med mor, må du godkjenne navnevalget mor har meldt inn. Dette gjør du elektronisk.

Meld inn barnets navn

Skatteetaten

Når skatteetaten har sendt deg en henvendelse om å velge navn til barnet ditt, kan du melde det inn elektronisk. Dette gjelder kun ved første gangs navnevalg.

Helsenorge.no

Norsk helsenett SF

Portalen Helsenorge.no er en veiviser til helsetjenesten og selvbetjeningsløsninger i helsesektoren. Portalen presenterer også informasjon om forebygging, helse, sunnhet, sykdom, behandling og den enkeltes rettigheter som pasient. Informasjonen om fritt sykehusvalg som lå på nettstedet frittsykehusvalg.no, er flyttet over på helsenorge.no. Du finner det under menypunktet Fritt behandlingsvalg.

Kjernejournal

Norsk helsenett SF

Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din. Både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til informasjonen i denne tjenesten. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.

Søk om foreldrepenger eller engangsstønad digitalt

NAV

Her kan du søke om foreldrepenger, engangsstønad eller svangerskapspenger digitalt. Du kan søke om utsettelse av foreldrepengene eller gjøre endringer hvis du allerede mottar foreldrepenger og skal ha ferie, jobbe eller en av dere er syke. 

Krav om kontantstøtte

NAV

Du kan få kontantstøtte for barn mellom ett og to år (fra fylte 13 til og med 23 måneder) eller adoptivbarn som ikke har begynt på skolen. Hvis barnet ditt går heltid i en barnehage med offentlig tilskudd, får du ikke kontantstøtte. Går barnet deltid i en barnehage med offentlig tilskudd, kan du få delvis støtte.

Barnetrygd

NAV

Dersom du har omsorg for barn under 18 år som bor hos deg i Norge, kan du ha rett på barnetrygd. Enslig mor eller far kan i tillegg få utvidet barnetrygd og småbarnstillegg. Du trenger som hovedregel ikke å søke om barnetrygd. Dersom barnet blir født i Norge, vil mor automatisk få barnetrygd omtrent 2 måneder etter fødselen.

Bekreftelese på foreldreansvar

Skatteetaten

Bekreftelse på foreldreansvar viser hvilket foreldreansvar som er registrert på et barn. Du kan trenge en bekreftelse i søkeprosesser med for eksempel bank eller forsikringsselskaper.