Få barn

Her finner du tjenester som er aktuelle ved svangerskap og fødsel. Det omfatter blant annet foreldreansvar, økonomiske ytelser, mødrekvote og fedrekvote og barnets navn.

Rett til gratis svangerskapskontroll 

Alle gravide har rett til svangerskapsomsorg hos jordmor på helsestasjon. Den gravide kan velge om hun vil gå til sin fastlege eller jordmor. Tilbudet om svangerskapskontroller er gratis og skal sørge for at du får råd og veiledning.

Foreldreansvar

Hvis dere (mann og kvinne) er gift når barnet blir født, regnes mannen automatisk som far til barnet. Les mer om farskap og morskap på Barne- og likestillingsdepartementets nettsider.

Gifte foreldre har felles foreldreansvar for barna de har sammen. Samboende får automatisk felles foreldreansvar for barn født etter 1. januar 2006. Når foreldrene ikke er gift eller bor sammen, har mor i utgangspunktet foreldreansvaret alene.

Fødselsattest, fødselsnummer og navn

Skatteetaten tildeler barnet et fødselsnummer og sender en forespørsel til mor om å velge et navn til barnet. Foreldrene får fødselsattest i posten.

Barn født i utlandet

Dersom dere er norske foreldre som har fått barn i utlandet, må dere møte opp på skattekontoret sammen med barnet når dere kommer tilbake til Norge. Dette kreves for at barnet skal bli registrert bosatt i Norge. 

Et barn blir norsk statsborger dersom en av foreldrene er norsk statsborger.

Foreldrepenger

Foreldrepenger er en ytelse fra folketrygden. Du kan bruke foreldrepengeveilederen til å beregne hva du kan få. Den samlede stønadsperioden er på 49 uker med 100 prosent dekningsgrad og 59 uker med 80 prosent dekningsgrad. 

Stønadsperioden er forlenget ved flerbarnsfødsel og adopsjon av flere barn samtidig.

Fedrekvote (pappaperm)

Både fedrekvoten (pappaperm) og mødrekvoten er på 10 uker hver. Fra 1. juli 2018 blir den utvidet til 15 uker. Den samlede stønadsperioden utvides ikke, slik at utvidelsen av kvotene tas av fellesperioden.

Engangsstønad

Mor kan få engangsstønad ved fødsel og adopsjon hvis hun ikke har rett til foreldrepenger (ikke har vært yrkesaktiv i minst 6 av de 10 siste månedene). Hvis far er alene om omsorgen, kan han ha rett til engangsstønad.

Barnehageplass

Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. 

Dersom barnet fyller ett år i løpet av august det året det blir søkt om plass, har barnet rett på plass innen utgangen av august. Dersom barnet fyller ett år i september, oktober eller november det året det blir søkt, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet ble født.

Forslaget om å gi barn født i november rett til plass, ble vedtatt av Stortinget 12. juni 2017.  

Du finner informasjon og søknadsskjema på kommunens nettsider (kommunenavn.kommune.no).

Barnetrygd og kontantstøtte

Du trenger som hovedregel ikke å søke om barnetrygd. Hvis barnet blir født i Norge, vil mor automatisk få barnetrygd omtrent to måneder etter fødselen. Du finner informasjon om barnetrygd og kontantstøtte på Navs nettsider.

Du kan lese om adopsjon på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nettsider og om ufrivillig barnløshet (assistert befruktning) på Helsenorge.no.

Tjenester

 • Bekreftelese på foreldreansvar

  Skatteetaten
  Bekreftelse på foreldreansvar viser hvilket foreldreansvar som er registrert på et barn. Du kan trenge en bekreftelse i søkeprosesser med for eksempel bank eller forsikringsselskaper.
 • Søk om å få dekket en pasientreise

  Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS
  Hvis du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgiftene dine i etterkant. Som hovedregel får du dekket utgifter til din pasientreise med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du bruker. Du må sende inn søknaden senest seks måneder etter behandlingen.​​
 • Medical Birth Registry

  Folkehelseinstituttet

  The Medical Birth Registry collects data about pregnancies and births for research and analysis. Read more on helsenorge.no (in Norwegian only).

 • Foreldrepengeveileder - kalkulator

  NAV
  Her kan du gjøre en utregning av stønadsperioden din og en forenklet utregning av hva du får i foreldrepenger.
 • Navnesøk

  Statistisk sentralbyrå (SSB)
  He kan du søke på fornavn og etternavn og finne ut hvor mange i Norge som heter dette og hvordan bruken av navnet har vært over tid.
 • Godkjenn eller avvis barnet sitt namn

  Skatteetaten
  Er du far eller medmor og deler foreldreretten med mor, må du godkjenne namnevalet mor har meldt inn. Dette gjer du elektronisk.
 • Meld inn barnets navn

  Skatteetaten
  Når skatteetaten har sendt deg en henvendelse om å velge navn til barnet ditt, kan du melde det inn elektronisk. Dette gjelder kun ved førstegangs navnevalg
 • Helsenorge.no

  Direktoratet for e-helse
  Portalen Helsenorge.no er en veiviser til helsetjenesten og selvbetjeningsløsninger i helsesektoren. Portalen presenterer også informasjon om forebygging, helse, sunnhet, sykdom, behandling og den enkeltes rettigheter som pasient. Informasjonen om fritt sykehusvalg som lå på nettstedet frittsykehusvalg.no, er flyttet over på helsenorge.no. Du finner det under menypunktet Velg behandlingssted.
 • Søk om foreldrepenger, mødrekvote eller fedrekvote ved fødsel

  NAV
  Dette skjemaet bruker du når du søker om foreldrepenger, mødrekvote eller fedrekvote ved fødsel, eller når du skal søke om å utsette, gradere eller endre foreldrepengeperioden. Når begge foreldrene har rett til foreldrepenger, skal den som skal motta foreldrepenger først, søke først.
 • Engangsstønad ved fødsel og adopsjon

  NAV
  Mor kan få engangsstønad ved fødsel og adopsjon hvis hun ikke har rett til foreldrepenger. Hvis far er alene om omsorgen, kan han ha rett til engangsstønad. Skjemaet må sendes på papir til Nav.
 • Krav om kontantstøtte

  NAV
  Du kan få kontantstøtte for barn mellom ett og to år (fra fylte 13 til og med 23 måneder) eller adoptivbarn som ikke har begynt på skolen. Hvis barnet ditt går heltid i en barnehage med offentlig tilskudd, får du ikke kontantstøtte. Går barnet deltid i en barnehage med offentlig tilskudd, kan du få delvis støtte.
 • Frå fødselsmelding til namneval – steg for steg

  Skatteetaten
  Her viser vi deg prosessen for korleis barnet ditt skal registrerast i folkeregisteret, og korleis du gir det eit namn.
 • Barnetrygd

  NAV
  Dersom du har omsorg for barn under 18 år som bur hos deg i Noreg, kan du ha rett på barnetrygd. Einsleg mor eller far kan i tillegg få utvida barnetrygd og småbarnstillegg. Du treng som hovudregel ikkje å søkje om barnetrygd. Dersom barnet blir født i Noreg, vil mor automatisk få barnetrygd omtrent 2 månader etter fødselen.

Sharethis