Miste og finne jobb

Viss du blir arbeidsledig, kan du ha rett på dagpengar. For å få dagpenger må du vere registrert som arbeidssøkar hos Nav. Du kan registrere deg og søke ledige stillingar på Nav.no.

Søke jobb

Har du mista jobben din, kan du finne ledige stillingar og råd om å søke jobb på Nav.no. Der kan du registrere CV-en din og andre opplysningar som er aktuelle for arbeidsgjevarar som søkjer etter arbeidskraft.

Når du er registrert som arbeidssøkar hos Nav, har du rett til å få vurdert behovet ditt for bistand for at du skal komme deg raskast mogleg i jobb.

Du finn meir informasjon om kva du skal gjere dersom du blir arbeidsledig, på Nav.no.

Starte for deg sjølv?

Du kan få hjelp og støtte til å etablere eiga bedrift hos Innovasjon Norge.

Dagpengar

Dagpengar er ei delvis erstatning for tapt arbeidsinntekt. Du må ha fått redusert arbeidstida di med minst 50 prosent og hatt ei minsteinntekt for å ha rett på dagpengar. Du må vere reell arbeidssøkar, dvs. at du aktivt søker arbeid, og du må bu eller opphalde deg i Noreg.

EØS-borgarar som har ei viss tilknyting til arbeidslivet i Noreg etter å ha arbeidd her, kan søkje om norske dagpengar.

Meldekort

Som arbeidssøkar må du sende meldekort til Nav kvar 14. dag. Meldekortet er ei eigenerklæring om arbeid og aktivitet dei siste 14 dagane. Meldekortet kan sendast elektronisk via Nav.no.

Permittering og oppseiiing

Du finn informasjon om permittering og oppseiing på nettsidene til Arbeidstilsynet.

Sosialhjelp

Viss du ikkje har krav på dagpengar, kan du søke om økonomisk stønad (sosialhjelp) hos det lokale Nav-kontoret ditt. Dette er i utgangspunktet ei mellombels inntektssikring, og stønaden tek sikte på å gjere deg sjølvhjelpen. Du kan også ha rett på bustøtte.

Tenester

 • Beregning av bostøtte

  Husbanken
  Husholdninger med lav inntekt kan søke om bostøtte. Bostøttekalkulatoren viser hvor mye du kan få i støtte.
 • Bestill frikort

  Skatteetaten
   Tener du over 55 000 kroner i løpet av 2018, skal du bestille skattekort. Tener 55 000 kroner eller mindre, treng du ikkje betale skatt og skal i staden bestille frikort. Arbeidsgivaren hentar skattekortet eller frikortet ditt elektronisk frå skatteetaten etter at du har bestilt det. Er du utanlandsk arbeidstakar, må du møte opp på skattekontoret for å søke om skattekort. 
 • Bistand fra NAV for å komme i arbeid

  NAV

  Her finner du informasjon og søknadsskjema til stønader fra NAV for å komme i arbeid. Det gjelder skjema for dokumentasjon av utgifter til utdanning, egenvurdering av arbeidsevnen, søknad for å beholde dagpenger mens du er skoleelev eller student og innsending av kjøreliste, jobblogg eller annen dokumentasjon i forbindelse med oppfølging fra NAV. 

 • Dagpengar når du er arbeidsledig

  NAV
  For å få dagpengar må du først registrere deg som arbeidssøkar hos Nav. Du kan søke om dagpengar ei veke før den første dagen du har blitt heilt eller delvis arbeidsledig. Det er viktig at du ikkje søker for tidleg. Nav kan ikkje innvilge deg dagpengar før vilkåra for å få dagpengar er oppfylte, og ein for tidleg innsend søknad kan dermed gje avslag.
 • Dine utbetalinger - NAV

  NAV
  Logg inn for å finne trygdeutbetaling og andre utbetalinger du har fått fra NAV de siste tre månedene, som pensjonsutbetalinger (alderspensjon), uføretrygd, sykepenger, overgangsstønad, pleiepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, kontantstøtte med mer. Ytelser fra kommunen, som sosialhjelp, vises ikke i denne tjenesten. Du finner generell informasjon omutbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk uten å logge inn.  
 • Ditt Europa - råd og hjelp

  Europakommisjonen

  Ditt Europa er en EU-portal som skal hjelpe deg som vil flytte, bo, studere, arbeide, handle eller bare reise til andre europeiske land. Du kan også ta gratis kontakt med EUs hjelpetjeneste og få personlig og detaljert hjelp og rådgiving. Tekstenefår du på alle EU-landenes språk, men ikke på norsk. 

 • Endre skattekortet

  Skatteetaten
  Skattekortet (skattetrekksmeldingen) er et dokument som forteller hvor mye arbeidsgiveren skal trekke i skatt av lønnen din. Du bør vurdere å endre skattekortet dersom du starter eller slutter å jobbe, får ytelser fra Nav, får endringer i gjelden din og lignende. Når du har endret skattekortet ditt, får arbeidsgiver automatisk tilgang til det nye skattekortet ditt elektronisk fra skatteetaten. Dermed trenger du ikke levere noe til arbeidsgiver.
 • Er du arbeidssøker? Veiviser til jobbsøking

  NAV
  Denne veiviseren fra Nav kan helpe deg i jobbjakten. Her får du hjelp og råd i den situasjonen du er i - enten du har mistet jobben eller sagt opp, er permittert, har stått utenfor arbeidslivet lenge, er ung og har lite jobberfaring eller har jobb og ønsker å bytte. Du får også råd om hvordan du kan få oversikt over økonomien din og informasjon om støtteordninger i forbindelse med reise og flytting. 
 • Finn jobb i Europa

  Europakommisjonen

  Finn ledige stillinger i Europa. Som EU/EØS-borger kan du søke jobber i alle EU/EØS-land. 

 • Gjenopptak av dagpengar

  NAV
  Dersom du tidlegare har hatt dagpengar og skal søke på nytt etter ein periode der du ikkje har fått dagpengar, kan du sende ein forenkla søknad. Føresetnaden er at avbrotet ikkje har vart meir enn 52 veker.
 • Interessetest for ungdom - yrkesveileder

  NAV
  Denne testen passer for deg som er ung og har behov for å reflektere over og få systematisert interessene dine. Interessene er delt i 15 kategorier. For hver kategori kan du gå videre og finne hvilke yrke som passer.
 • Jobb i Norge - veiviser for utenlandsk arbeidstaker

  Skatteetaten
  Dette er en veiviser for deg som er utenlandsk arbeidstaker, og som skal begynne å jobbe i Norge. Her får du informasjon om blant annet hva du skal gjøre for å kunne starte i jobb og hva du må ha med deg når du kommer til skattekontoret.
 • Ledige stillingar i Noreg

  NAV
  Her finn du alle offentleg utlyste stillingar i Noreg og alle stillingar som arbeidsgjevarane sjølve har registrert på nav.no. Du kan abonnere på søk og få varsel på e-post når det er nye stillingar som passar søket ditt, og du kan lagre stillingar som er interessante.
 • Nordisk termbase

  Språkrådet

  Her finner du informasjon om ord og termer som blir brukt innenfor viktige samfunnsområder i de nordiske landene. Det kan være til hjelp om du skal arbeide eller studere i et annet nordisk land.

 • Registrer deg som arbeidssøkar hos NAV

  NAV
  Når du er registrert som arbeidssøkar hos NAV, har du rett til å få vurdert behovet ditt for bistand. Du må vere registrert som arbeidssøkar for å ha rett på dagpengar.

Pages

Sharethis