Miste og finne jobb

Viss du blir arbeidsledig, kan du ha rett på dagpengar. For å få dagpengar må du vere registrert som arbeidssøkar hjå Nav. Du kan registrere deg og søke ledige stillingar på Nav.no.

Søkje jobb

Har du mista jobben din, kan du finne ledige stillingar og råd om å søkje jobb på Nav.no. Der kan du registrere CV-en din og andre opplysningar som er aktuelle for arbeidsgjevarar som søkjer etter arbeidskraft.

Når du er registrert som arbeidssøkjar hjå Nav, har du rett til å få vurdert behovet ditt for bistand for at du skal komme deg raskast mogleg i jobb.

Du finn meir informasjon om kva du skal gjere dersom du blir arbeidsledig, på Nav.no.

Starte for deg sjølv?

Du kan få hjelp og støtte til å etablere eiga bedrift hjå Innovasjon Norge.

Dagpengar

Dagpengar er ei delvis erstatning for tapt arbeidsinntekt. Du må ha fått redusert arbeidstida di og hatt ei viss minsteinntekt for å ha rett på dagpengar. Du må vere reell arbeidssøkjar, dvs. at du aktivt søkjer arbeid, og du må bu eller opphalde deg i Noreg.

EØS-borgarar som har ei viss tilknyting til arbeidslivet i Noreg etter å ha arbeidd her, kan søkje om norske dagpengar.

Meldekort

Som arbeidssøkjar må du sende meldekort til Nav kvar 14. dag. Meldekortet er ei eigenerklæring om arbeid og aktivitet dei siste 14 dagane. Meldekortet kan sendast elektronisk via Nav.no.

Permittering og oppseiiing

Du finn informasjon om permittering og oppseiing på nettsidene til Arbeidstilsynet.

Sosialhjelp

Viss du ikkje har krav på dagpengar, kan du søkje om økonomisk sosialhjelp hjå det lokale Nav-kontoret ditt. Dette er i utgangspunktet ei mellombels inntektssikring, og stønaden tek sikte på å gjere deg sjølvhjelpen. Du kan også ha rett på bustøtte.

Søkje bustøtte

Husbanken

Om du har låg inntekt og høge buutgifter, kan du søkje om bustøtte. På Husbanken sine nettsider kan du søkje bustøtte elektronisk eller på papir. Du kan og sjå kven som kan få bustøtte, kva slags krav som gjeld for bustaden og kva inntektsgrenser som gjeld. Bustøtte er ei behovsprøvd statleg støtteordning.

Registrer CV-en din og lag en jobbprofil

NAV

Viss du kun ynskjer å registrere CV-en din, kan du gjere det på arbeidsplassen.nav.no. Arbeidsplassen er ein møtestad for jobbsøkjarar og arbeidsgivarar, utvikla av NAV.

Gjenopptak av dagpengar

NAV

Om du tidlegare har hatt dagpengar og skal søkje på nytt etter ein periode der du ikkje har fått dagpengar, kan du sende ein forenkla søknad. Føresetnaden er at avbrotet ikkje har vart meir enn 52 veker.

Utbetalingsdatoar - NAV

NAV

Her finn du generell informasjon om utbetalingar frå NAV. I oversikta for kvar yting får du informasjon om utbetalingsdatoar, feriepeng og kva månader det vert trekt lågare eller ingen skatt.

Dagpengar når du er arbeidsledig

NAV

For å få dagpengar må du først registrere deg som jobbsøkjar hjå Nav. Du kan søkje om dagpengar ei veke før den første dagen du har blitt heilt eller delvis arbeidsledig. Det er viktig at du ikkje søkjer for tidleg. Nav kan ikkje innvilga deg dagpengar før vilkåra for å få dagpengar er oppfylte, og ein for tidleg innsendt søknad kan gi avslag.

Søk godkjenning av utdanning frå utlandet

NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Her kan du søkje godkjenning av utanlandsk høgare utdanning, utenlandsk fagskuleutdanning, utenlandsk fagopplæring og yrkesopplæring, og som lærar i skule eller styrer og pedagogisk leiar i barnehage.

Kalkulator for forbruksutgifter - SIFOs referansebudsjett

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)

SIFOs referansebudsjett viser alminnelege forbruksutgifter for ulike typar hushald. Her kan få eit overslag over kva det kostar å leve på eit rimeleg forbruksnivå for din hushaldning, og du kan rekne ut ditt eige budsjett.

Skal du arbeide i Norge?

Skatteetaten

Som utenlandsk arbeidstaker i Norge må du ha skattekort, levere skattemelding og motta et skatteoppgjør. Her får du informasjon om blant annet hva du skal gjøre for å kunne starte i jobb og hva du må ha med deg når du kommer til skattekontoret.

Er du arbeidssøkjar? Rettleiar til arbeidssøking

NAV

Denne rettleiaren frå Nav kan hjelpe deg i jobbjakta. Her får du hjelp og råd i den situasjonen du er i, anten du har mista jobben eller sagt opp, er permittert, har stått utanfor arbeidslivet lenge, er ung og har lite jobberfaring eller har jobb og ynskjer å byte. Du får og råd om korleis du kan få oversikt over økonomien din og informasjon om støtteordningar i samband med reise og flytting. 

Økonomi- og gjeldsrådgjeving - digital vegvisar

NAV

Her finn du informasjon om korleis du kan ta kontroll over økonomien din om du hamnar i eller er på veg ut i ein vanskeleg økonomisk situasjon. Du kan og ta kontakt med NAV direkte for å få økonomirådgjeving og gjeldsrådgjeving. 

Tiltak for å kome i arbeid

NAV

Viss du står i fare for å falle ut av arbeidslivet eller ynskjer å kome i arbeid, kan NAV vurdere fleire tiltak og virkemidlar. 

Feiltolkning av EØS-reglane

NAV

Her finn du informasjon om behandling av saker som gjelder feiltolkninga av EØS-reglane, for deg som har motteke arbeidsavklaringspengar, sjukepengar og pleiepengar. Om du har spørsmål du ikkje finn svar på nedanfor og trur du kan vera ramma av feiltolkninga kan du ringe: 21 05 21 05.

Bustøtte-kalkulator

Husbanken

Hushaldningar med låg inntekt kan søkje om bustøtte. Bustøttekalkulatoren viser kor mykje du kan få i støtte.

Vitnemålsportalen

Kunnskapsdepartementet

Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan du sjølv hente ut dine resultat frå høgare utdanning og dele dei med studiestadar, potensielle arbeidsgivarar og andre relevante partar. Tenesta er gratis å nytte.

Send meldekort elektronisk - NAV

NAV

For å være registrert som jobbsøkjar eller for å få dagpengar, arbeidsavklaringspengar og støtte ved tiltak må du sende inn meldekort til NAV kvar 14.dag.

Nordisk termbase

Språkrådet

Her finn du informasjon om ord og termer som vert brukt innanfor viktige samfunnsområder i dei nordiske landa. Det kan vere til hjelp om du skal arbeide eller studere i eit anna nordisk land.

Dine utbetalingar - NAV

NAV

Her kan du finne trygdeutbetaling og andre utbetalingar du har fått frå NAV dei siste tre månadane, som pensjonsutbetalingar (alderspensjon), uføretrygd, sjukepengar, overgangsstønad, pleiepengar, foreldrepengar, svangerskapspengar, kontantstøtte med meir.  Ytelsar frå kommunen, som sosialhjelp, visast ikkje i denne tenesta. Du finn informasjon om utbetalingsdatoar, feriepengar og skattetrekk på Nav.no. 

Økonomisk sosialhjelp - vegvisar og søknad

NAV

Vegvisaren viser deg korleis du søkjer om økonomisk sosialhjelp og kva du kan søkje om. I vegvisaren finn du og informasjon om andre mogleikar enn økonomisk sosialhjelp. Både ordningar og støtte i og utanfor NAV er med, for eksempel bustøtte gjennom Husbanken, som er aktuelt for mange.

Interessetestar for jobb og studiar

Utdanningsdirektoratet

Kva er du interessert i? Finn ut meir om dine evner og interesser ved hjelp av interessetestar, blant annet på utdanning.no. Her finn du blant anna Studievelgeren og Jobbkompasset, og du kan teste deg sjølv og lære meir om realfaglege og teknologiske yrker på velgriktig.no. Interessetesten på vilbli.no er for deg som skal søkje videraregåande opplæring og som ynskjer å sjå kva utdanningsprogram som kan passe for deg.

Bestill frikort

Skatteetaten

Eit frikort er eit skattekort som viser at arbeidsgjevar ikkje skal trekke skatt om du tener 65 000 kroner eller mindre i løpet av året (2022). Du treng ikkje å søke om nytt frikort om du har fått frikort tidlegare. Tener du meir enn kr 65 000, må du bestille skattekort

Info Norden - Nordisk samarbeid

Nordisk ministerråd

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonsteneste for personar som flyttar, jobbar og studerar i Norden. Info Norden arbeidar koordinert i heile Norden, og er tilstades i alle dei åtte nordiske landa.

Ledige stillingar i Noreg

NAV

Her finn du alle offentlege utlyste stillingar i Noreg og alle stillingar som arbeidsgivarar sjølv har registrert på nav.no. Du kan abonnere på søk og få varsel på e-post når det er nye stillingar som passar søket ditt, og du kan lagre stillingar som er interessante.

Arbeide i Europa

Europakommisjonen

Ynskjer du å arbeide i Europa? Eller arbeidar du allereie i eit anna EU-land? Du har dei same rettane som innbyggjarane i landet du arbeidar i. På portalen 'Your Europe' finn du kva rettar du har.

Workinnorway.no

NAV

Workinnorway.no er ein nettvisar for deg som ynskjer å arbeide i Noreg og treng råd og informasjon om arbeidssøking, arbeidsliv og flytting. Nettstaden har informasjon for arbeidssøkjarar frå Norden, EU/EØS-området og utanfor EU/EØS-området. Nettstaden har og ein eigen del for norske arbeidsgjevarar som skal rekruttere utanlandsk arbeidskraft til Noreg, samt utanlandske firma som ynskjer å selje tenestene sine i Noreg. Workinnorway.no er eit samarbeid mellom Nav, skatteetaten, Utlendingsdirektoratet (UDI), Arbeidstilsynet og politiet. 

Arbeide frivillig i utlandet

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)

Er du mellom 18 og 30 år? Da kan du arbeide frivillig i eit av dei 27 EU-landa eller Tyrkia i 2 månadar til 1 år gjennom Det europeiske solidaritetskorpset. Du kan arbeide med eit prosjekt innan kultur, miljø, barn og ungdom, idrett, integrering eller eit anna tema som interesserer deg. Du får arbeidserfaring, lærer språk og blir kjent med ein ny kultur.