Skilsmisse

Dersom du og/eller ektefellen din ikkje ønskjer å fortsette samlivet, kan ein av dykk eller begge søke Statsforvaltaren (tidlegare kalla Fylkesmannen) om separasjon. De treng ikkje å vere einige om å søke separasjon. Statsforvaltaren vil kontakte ektefellen din dersom du søker åleine.

Søke om separasjon

Ønskjer du å bli skilt, må du først søke om separasjon dersom du og ektefellen din framleis bur saman eller har budd frå kvarandre i mindre enn to år. Du søker om separasjon digitalt eller på papir hos Statsforvaltaren (tidlegare kalla Fylkesmannen) i det fylket der de sist budde saman. Når de har vore separerte i eitt år, kan de søke om skilsmisse. I separasjonstida er de framleis formelt sett gifte. Ingen av dykk kan derfor gifte seg på nytt i denne perioden.

Skilsmisse etter to års samlivsbrot

Du kan søke om skilsmisse utan å bli separert først dersom du og ektefellen din har budd frå kvarandre i minst to år og er samde om at dette er eit samlivsbrot. Du kan søke digitalt eller med papirskjema.

Mekling

Dersom de har felles barn under 16 år, må de møte til mekling på eit familievernkontor eller hos ein annan godkjend meklar. Dette gjeld både gifte og sambuarar som skil lag. Meklaren skriv ut ein meklingsattest som skal leggjast ved søknaden om separasjon. Attesten er gyldig i 6 månader. 

Etternamn

Etter skilsmissa beheld de det etternamnet de hadde i ekteskapet. Dersom de ønskjer å endre namn, må de sende skjemaet Melding om endring av namn. Det er skattekontoret som behandlar namnesøknaden.

Du finn meir informasjon og skjema for separasjon og skilsmisse på nettsidene til Statsforvaltaren.

Du finn også informasjon i brosjyren brosjyren Separasjon og skilsmisse frå Barne- og likestillingsdepartementet. 

Dersom du treng å dokumentere at du er separert eller skilt, kan du bestille ein attest (utskrift av registrerte opplysningar) frå folkeregisteret. 

Tjenester

 • Melde flytting innenlands

  Skatteetaten
  Flytter du innen Norge, må du melde fra til folkeregisteret innen 8 dager etter at du flyttet. Folkeregisteret er en del av skattekontoret. Er du student, kan du som hovedregel velge om du vil være registrert på studiestedet eller på hjemstedet. Er du pendler, gjelder spesielle regler. Skatteetaten og Lånekassen kan gi mer informasjon.
 • Beregn barnebidrag

  NAV
  Det er et mål at så mange som mulig inngår privat avtale om barnebidrag. Bidragsveilederen viser hva en offentlig fastsetting vil gi i barnebidrag, men kan også være en støtte ved inngåelse av private avtaler.
 • Melding om endring av navn

  Skatteetaten
  Du kan endre både fornavnet, mellomnavnet og etternavnet ditt. Merk at mellomnavn ikke er et fornavn. Navn som kan tas som etternavn, kan også tas som mellomnavn.
 • Bestill frikort eller skattekort

  Skatteetaten
  Arbeidsgivar hentar skattekortet eller frikortet ditt elektronisk frå skatteetaten etter at du har bestilt det. Det vil seie at du ikkje får det heim i posten. Tener du over 55 000 kroner i løpet av 2018, skal du bestille skattekort. Tener 55 000 kroner eller mindre, treng du ikkje betale skatt og skal  bestille frikort i staden.
 • Bestill time for nytt pass

  Politidirektoratet
  Du må møte opp hos politiet for å få nytt pass. Mange politidistrikt tilbyr elektronisk timebestilling for fornyelse av passet, og på nettsiden finner du oversikt over passkontor og åpningstider. Du kan også ringe 02800 hvis du trenger hjelp til å finne ut hvor du skal møte. Politiet anbefaler at du tar med pass på alle utenlandsreiser, også på reiser innenfor Schengen-området. Kun pass er gyldig som reise- og id-dokument utstedt av norske myndigheter og bekreftelse på norsk statsborgerskap.
 • Søk separasjon og skilsmisse digitalt

  Statsforvalteren.no - Statsforvalterens fellestjenester
  Du kan søke skilsmisse på to ulike grunnlag: Skilsmisse etter 1 års separasjonstid eller skilsmisse etter 2 års samlivsbrot. Har du vore formelt separert i minst eitt år, kan du søke om skilsmisse. Du kan søke om skilsmisse utan å bli separert først dersom du og ektefellen din har budd frå kvarandre i minst 2 år og er samde om at dette er eit samlivsbrot. Du og ektefellen din kan også søke om skilsmisse i fellesskap.
 • Søk bostøtte elektronisk

  Husbanken
  Dersom du har lav inntekt og høye boutgifter, kan du søke om bostøtte. På Husbankens nettsider kan du søke bostøtte elektronisk eller på papir. Du kan også se hvem som kan få bostøtte, hva slags krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning.
 • Kontrakter for husleie, kjøp av bruktbil med mer

  Forbrukerrådet
  Det er ofte lurt å bruke kontrakt når du kjøper eller leier. Det blir enklere å fastslå hva dere er blitt enige om og det gjør at du står sterkere ved en eventuell konflikt. Her finner du kontrakt for husleie, kjøp av fast eiendom, håndverkertjenester, bruktbil, brukt bobil, campingvogn,motorsykkel fritidsbåt samt kjøp av husdyr og ting.  
 • Kalkulator for forbruksutgifter - SIFOs referansebudsjett

  Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)
  SIFOs referansebudsjett viser alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold. Her kan få et overslag over hva det koster å leve på et rimelig forbruksnivå for din husholdning, og du kan regne ut ditt eget budsjett.
 • Bestille attester og utskrifter fra folkeregisteret

  Skatteetaten
  Du kan bestille fødselsattest, bostedsattest, vigselsattest, bekreftelse på foreldreansvar, bekreftelse på sivilstand (ugift, gift, separert, skilt, enke, enkemann), utskrift av opplysningene som er registrert om deg i folkeregisteret, bostedsbekreftelse etter skatteavtale med mer. 
 • Bekreftelese på foreldreansvar

  Skatteetaten
  Bekreftelse på foreldreansvar viser hvilket foreldreansvar som er registrert på et barn. Du kan trenge en bekreftelse i søkeprosesser med for eksempel bank eller forsikringsselskaper.
 • Send elektronisk melding til Statsforvaltaren

  Statsforvalteren.no - Statsforvalterens fellestjenester
  Melding til Statsforvaltaren (tidlegare kalla Fylkesmannen) er eit elektronisk skjema som du kan bruke til å ettersende dokument eller annan informasjon som Statsforvaltaren treng til behandlinga av ei sak. Skjemaet kan også brukast til å sende ei melding til Statsforvaltaren, i staden for å sende brev.
 • Økonomisk sosialhjelp - veiviser

  NAV

  Veiviseren viser deg hvordan du søker om økonomisk sosialhjelp og hva du kan søke om. I veiviseren finner du også informasjon om andre muligheter enn økonomisk sosialhjelp. Både ordninger og stønader i og utenfor NAV er med, for eksempel bostøtte gjennom Husbanken, som er aktuelt for mange.

 • Legge til eller endre postadresse i Norge og/eller i utlandet

  Skatteetaten
  Hvis du ønsker at posten fra det offentlige skal sendes til en annen adresse enn til den folkeregistrerte adressen din, kan legge til eller endre postadressen. Dette gjelder også om du bor i utlandet.

Sharethis