Skilsmisse

Dersom du og/eller ektefellen din ikke ønsker å fortsette samlivet, kan en av dere, eller begge, søke Statsforvaltaren (tidlegere kalt Fylkesmannen) om separasjon. Dere trenger ikke å vere enige om å søke separasjon. Statsforvaltaren vil kontakte ektefellen din dersom du søker alene.

Søke om separasjon

Ønsker du å bli skilt, må du først søke om separasjon dersom du og ektefellen din fremdeles bor sammen, eller har bodd frå hverandre i mindre enn to år. Du søker om separasjon digitalt eller på papir hos Statsforvalteren i det fylket der dere sist bodde sammen. Når dere har vært separerte i ett år, kan dere søke om skilsmisse. I separasjonstiden er dere fremdeles formelt sett gift. Ingen av dere kan difor gifte seg på nytt i denne perioden.

Skilsmisse etter to års samlivsbrudd

Du kan søke om skilsmisse uten å bli separert først dersom du og ektefellen din har bodd frå hverandre i minst to år, og er enige om at dette er et samlivsbrudd. Du kan søke digitalt eller med papirskjema.

Mekling

Dersom dere har felles barn under 16 år, må dere møte til mekling på et familievernkontor eller hos en annen godkjent mekler. Dette gjelder både gifte og samboere som skiler lag. Mekleren skriver ut en meklingsattest som skal legges ved søknaden om separasjon. Attesten er gyldig i 6 måneder. 

Etternavn

Etter skilsmissen beholder dere det etternavnet dere hadde i ekteskapet. Dersom dere ønsker å forandre navn, må dere sende skjemaet «Endre navn». Det er skattekontoret som behandler navnesøknaden.

Du finner mer informasjon og skjema for separasjon og skilsmisse på nettsidene til Statsforvalteren.

Du finner også informasjon i brosjyren Separasjon og skilsmisse fra Barne- og likestillingsdepartementet. 

Dersom du trenger å dokumentere at du er separert eller skilt, kan du bestille en attest (utskrift av registrerte opplysninger) fra folkeregisteret. 

Melde flytting innenlands

Skatteetaten

Flytter du innen Norge, må du melde fra til folkeregisteret innen 8 dager etter at du flyttet. Folkeregisteret er en del av skattekontoret. Er du student, kan du som hovedregel velge om du vil være registrert på studiestedet eller på hjemstedet. Er du pendler, gjelder spesielle regler. Skatteetaten og Lånekassen kan gi mer informasjon.

Beregn barnebidrag

NAV

Det er et mål at så mange som mulig inngår privat avtale om barnebidrag. Bidragsveilederen viser hva en offentlig fastsetting vil gi i barnebidrag, men kan også være en støtte ved inngåelse av private avtaler.

Melding om endring av navn

Skatteetaten

Du kan endre både fornavnet, mellomnavnet og etternavnet ditt. Merk at mellomnavn ikke er et fornavn. Navn som kan tas som etternavn, kan også tas som mellomnavn.

Bestill frikort

Skatteetaten

Et frikort er et skattekort som viser at arbeidsgiver ikke skal trekke skatt dersom du tjener 65 000 kroner eller mindre i løpet av året (2022). Du trenger ikke å søke om nytt frikort dersom du har fått frikort tidlegere. Tjener du mer enn kr 65 000, må du bestille skattekort

Fornye pass eller ID-kort

Politidirektoratet

Hos Politiet finner du informasjon om å fornye pass eller ID-kort, bestille, endre eller avbestille time, pris, leveringstid, hente pass eller ID-kort, åpningstider og huskeliste for det du må ha med deg til pass– og ID-kontoret. Du må møte opp hos politiet for å få nytt pass eller ID-kort.

Søk separasjon og skilsmisse digitalt

Statsforvalteren.no - Statsforvalterens fellestjenester

Du kan søke skilsmisse på to ulike grunnlag: Skilsmisse etter 1 års separasjonstid eller skilsmisse etter 2 års samlivsbrudd. Har du vært formelt separert i minst ett år, kan du søke om skilsmisse. Du kan søke om skilsmisse uten å bli separert først dersom du og ektefellen din har bodd fra hverandre i minst 2 år og er enige om at dette er et samlivsbrudd. Du og ektefellen din kan også søke om skilsmisse i fellesskap.

Søke bostøtte

Husbanken

Dersom du har lav inntekt og høye boutgifter, kan du søke om bostøtte. På Husbanken sine nettsider kan du søke bostøtte elektronisk eller på papir. Du kan også se hvem som kan få bostøtte, hva slags krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning.

Kontrakter for husleie, kjøp av bruktbil med mer

Forbrukerrådet

Det er ofte lurt å bruke kontrakt når du kjøper eller leier. Det blir enklere å fastslå hva dere er blitt enige om og det gjør at du står sterkere ved en eventuell konflikt. Her finner du kontrakt for husleie, kjøp av fast eiendom, håndverkertjenester, bruktbil, brukt bobil, campingvogn, motorsykkel, fritidsbåt, samt kjøp av husdyr og ting.  

Kalkulator for forbruksutgifter - SIFOs referansebudsjett

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)

SIFOs referansebudsjett viser alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold. Her kan få et overslag over hva det koster å leve på et rimelig forbruksnivå for din husholdning, og du kan regne ut ditt eget budsjett.

Bestille attester og utskrifter fra folkeregisteret

Skatteetaten

Du kan bestille fødselsattest, bostedsattest, vigselsattest, bekreftelse på foreldreansvar, bekreftelse på sivilstand (ugift, gift, separert, skilt, enke, enkemann), utskrift av opplysningene som er registrert om deg i folkeregisteret, bostedsbekreftelse etter skatteavtale med mer. 

Bekreftelese på foreldreansvar

Skatteetaten

Bekreftelse på foreldreansvar viser hvilket foreldreansvar som er registrert på et barn. Du kan trenge en bekreftelse i søkeprosesser med for eksempel bank eller forsikringsselskaper.

Send elektronisk melding til Statsforvalteren

Statsforvalteren.no - Statsforvalterens fellestjenester

Melding til Statsforvalteren (tidlegere kallet Fylkesmannen) er et elektronisk skjema som du kan bruke til å ettersende dokumenter eller annen informasjon som Statsforvalteren trenger til behandlingen av en sak. Skjemaet kan også brukes til å sende en melding til Statsforvalteren, i stedet for å sende brev.

Økonomisk sosialhjelp - veiviser og søknad

NAV

Veiviseren viser deg hvordan du søker om økonomisk sosialhjelp og hva du kan søke om. I veiviseren finner du også informasjon om andre muligheter enn økonomisk sosialhjelp. Både ordninger og støtter i og utenfor NAV er med, for eksempel bostøtte gjennom Husbanken, som er aktuelt for mange.

Om barnebidrag

NAV

Barnebidrag skal betales av den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet sitt. 

Økonomi- og gjeldsrådgivning - digital veiviser

NAV

Her finner du informasjon om hvordan du kan ta kontroll over økonomien din hvis du havner i eller er på vei ut i en vanskelig økonomisk situasjon. Du kan også ta kontakt med NAV direkte for å få økonomirådgiving og gjeldsrådgivning.