Skilsmisse

Dersom du og/eller ektefellen din ikke ønsker å fortsette samlivet, kan ei av dere, eller begge, søke Statsforvaltaren (tidlegere kalt Fylkesmannen) om separasjon. Dere trenger ikke å vere einige om å søke separasjon. Statsforvaltaren vil kontakte ektefellen din dersom du søker aleine.

Søke om separasjon

Ønskjer du å bli skilt, må du først søke om separasjon dersom du og ektefellen din framleis bur saman eller har budd frå kvarandre i mindre enn to år. Du søker om separasjon digitalt eller på papir hos Statsforvaltaren (tidlegare kalla Fylkesmannen) i det fylket der de sist budde saman. Når de har vore separerte i eitt år, kan de søke om skilsmisse. I separasjonstida er de framleis formelt sett gifte. Ingen av dykk kan derfor gifte seg på nytt i denne perioden.

Skilsmisse etter to års samlivsbrot

Du kan søke om skilsmisse utan å bli separert først dersom du og ektefellen din har budd frå kvarandre i minst to år og er samde om at dette er eit samlivsbrot. Du kan søke digitalt eller med papirskjema.

Mekling

Dersom de har felles barn under 16 år, må de møte til mekling på eit familievernkontor eller hos ein annan godkjend meklar. Dette gjeld både gifte og sambuarar som skil lag. Meklaren skriv ut ein meklingsattest som skal leggjast ved søknaden om separasjon. Attesten er gyldig i 6 månader. 

Etternamn

Etter skilsmissa beheld de det etternamnet de hadde i ekteskapet. Dersom de ønskjer å endre namn, må de sende skjemaet Melding om endring av namn. Det er skattekontoret som behandlar namnesøknaden.

Du finn meir informasjon og skjema for separasjon og skilsmisse på nettsidene til Statsforvaltaren.

Du finn også informasjon i brosjyren brosjyren Separasjon og skilsmisse frå Barne- og likestillingsdepartementet. 

Dersom du treng å dokumentere at du er separert eller skilt, kan du bestille ein attest (utskrift av registrerte opplysningar) frå folkeregisteret. 

Melde flytting innenlands

Skatteetaten
Flytter du innen Norge, må du melde fra til folkeregisteret innen 8 dager etter at du flyttet. Folkeregisteret er en del av skattekontoret. Er du student, kan du som hovedregel velge om du vil være registrert på studiestedet eller på hjemstedet. Er du pendler, gjelder spesielle regler. Skatteetaten og Lånekassen kan gi mer informasjon.

Beregn barnebidrag

NAV
Det er et mål at så mange som mulig inngår privat avtale om barnebidrag. Bidragsveilederen viser hva en offentlig fastsetting vil gi i barnebidrag, men kan også være en støtte ved inngåelse av private avtaler.

Melding om endring av navn

Skatteetaten
Du kan endre både fornavnet, mellomnavnet og etternavnet ditt. Merk at mellomnavn ikke er et fornavn. Navn som kan tas som etternavn, kan også tas som mellomnavn.

Bestill frikort

Skatteetaten
Eit frikort er eit skattekort som viser at arbeidsgivar ikkje skal trekkje skatt dersom du tener 60 000 kroner eller mindre i løpet av året (2021). Du treng ikkje å søkje om nytt frikort dersom du har fått frikort tidlegare. Tener du meir enn kr 60 000, må du bestille skattekort

Fornye pass eller ID-kort

Politidirektoratet
Her finner du informasjon om å fornye pass eller ID-kort, bestille, endre eller avbestille time, pris, leveringstid, hente pass eller ID-kort, åpningstider og huskeliste for det du må ha med deg til pass– og ID-kontoret. Du må møte opp hos politiet for å få nytt pass eller ID-kort.

Søk separasjon og skilsmisse digitalt

Statsforvalteren.no - Statsforvalterens fellestjenester
Du kan søke skilsmisse på to ulike grunnlag: Skilsmisse etter 1 års separasjonstid eller skilsmisse etter 2 års samlivsbrot. Har du vore formelt separert i minst eitt år, kan du søke om skilsmisse. Du kan søke om skilsmisse utan å bli separert først dersom du og ektefellen din har budd frå kvarandre i minst 2 år og er samde om at dette er eit samlivsbrot. Du og ektefellen din kan også søke om skilsmisse i fellesskap.

Søke bostøtte

Husbanken
Dersom du har lav inntekt og høye boutgifter, kan du søke om bostøtte. På Husbankens nettsider kan du søke bostøtte elektronisk eller på papir. Du kan også se hvem som kan få bostøtte, hva slags krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning.

Kontrakter for husleie, kjøp av bruktbil med mer

Forbrukerrådet
Det er ofte lurt å bruke kontrakt når du kjøper eller leier. Det blir enklere å fastslå hva dere er blitt enige om og det gjør at du står sterkere ved en eventuell konflikt. Her finner du kontrakt for husleie, kjøp av fast eiendom, håndverkertjenester, bruktbil, brukt bobil, campingvogn,motorsykkel fritidsbåt samt kjøp av husdyr og ting.  

Kalkulator for forbruksutgifter - SIFOs referansebudsjett

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)
SIFOs referansebudsjett viser alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold. Her kan få et overslag over hva det koster å leve på et rimelig forbruksnivå for din husholdning, og du kan regne ut ditt eget budsjett.

Bestille attester og utskrifter fra folkeregisteret

Skatteetaten
Du kan bestille fødselsattest, bostedsattest, vigselsattest, bekreftelse på foreldreansvar, bekreftelse på sivilstand (ugift, gift, separert, skilt, enke, enkemann), utskrift av opplysningene som er registrert om deg i folkeregisteret, bostedsbekreftelse etter skatteavtale med mer. 

Bekreftelese på foreldreansvar

Skatteetaten
Bekreftelse på foreldreansvar viser hvilket foreldreansvar som er registrert på et barn. Du kan trenge en bekreftelse i søkeprosesser med for eksempel bank eller forsikringsselskaper.

Send elektronisk melding til Statsforvaltaren

Statsforvalteren.no - Statsforvalterens fellestjenester
Melding til Statsforvaltaren (tidlegare kalla Fylkesmannen) er eit elektronisk skjema som du kan bruke til å ettersende dokument eller annan informasjon som Statsforvaltaren treng til behandlinga av ei sak. Skjemaet kan også brukast til å sende ei melding til Statsforvaltaren, i staden for å sende brev.

Økonomisk sosialhjelp - veiviser og søknad

NAV
Veiviseren viser deg hvordan du søker om økonomisk sosialhjelp og hva du kan søke om. I veiviseren finner du også informasjon om andre muligheter enn økonomisk sosialhjelp. Både ordninger og stønader i og utenfor NAV er med, for eksempel bostøtte gjennom Husbanken, som er aktuelt for mange.

Om barnebidrag

NAV
Barnebidrag skal betales av den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet sitt. 

Økonomi- og gjeldsrådgivning - digital veiviser

NAV
Her finner du informasjon om hvordan du kan ta kontroll over økonomien din hvis du havner i eller er på vei ut i en vanskelig økonomisk situasjon. Du kan også ta kontakt med NAV direkte for å få økonomirådgiving og gjeldsrådgivning.