Få barn

Her finner du informasjon og tjenester som er aktuelle ved svangerskap og fødsel. Det omfatter blant annet foreldreansvar, økonomiske ytelser, mødrekvote og fedrekvote og barnets navn.

Rett til gratis svangerskapskontroll 

Alle gravide har rett til svangerskapsomsorg hos jordmor på helsestasjon. Den gravide kan velge om hun vil gå til sin fastlege eller jordmor. Tilbudet om svangerskapskontroller er gratis og skal sørge for at du får råd og veiledning.

Foreldreansvar

Alle barn som blir født fra og med 1. januar 2020 får i utgangspunktet foreldre med felles foreldreansvar. Dette gjelder både barn som har gifte foreldre, barn som har samboende foreldre og barn som har foreldre som ikke bor sammen.

Gifte foreldre fikk felles foreldreansvar for barna de fikk sammen. Fra 1. januar 2006 har samboende foreldre automatisk felles foreldreansvar for barn født etter denne datoen. 

For barn født utenfor samliv før 2020 har moren foreldreansvaret alene.

Les mer om farskap og morskap på Barne- og familie-departementets nettsider.

Det gjelder egne regler i saker om foreldreansvar, fast bosted og samvær på tvers av landegrenser

Fødselsattest, fødselsnummer og navn

Skatteetaten tildeler barnet et fødselsnummer og sender en forespørsel til mor om å velge et navn til barnet. Bekreftelsen mottar du i din innboks i Altinn. I de fleste tilfeller trenger du ikke lenger en stemplet og signert fødselsattest.

Barn født i utlandet

Dersom dere er norske foreldre som har fått barn i utlandet, må dere møte opp på skattekontoret sammen med barnet når dere kommer tilbake til Norge. Dette kreves for at barnet skal bli registrert bosatt i Norge. 

Et barn blir norsk statsborger dersom en av foreldrene er norsk statsborger.

Fra 1. januar 2020 har Norge åpnet for dobbelt statsborgerskap

Foreldrepenger

Foreldrepenger er en ytelse fra folketrygden. Du kan bruke denne kalkulatoren til å beregne hvor mye du kan få i foreldrepenger. Den samlede stønadsperioden er på 49 uker med 100 prosent dekningsgrad og 59 uker med 80 prosent dekningsgrad. 

Fedrekvote (pappaperm) og mødrekvote

Både fedrekvoten og mødrekvoten er på 15 uker hver ved 100 prosent foreldrepenger, og 19 uker ved 80 prosent foreldrepenger. I tillegg til mødrekvoten får mor også 3 uker før termin. 

Fellesperioden er på 16 uker ved 100 prosent foreldrepenger, og 18 uker ved 80 prosent foreldrepenger.

Med foreldrepengeplanleggeren dere planlegge hvor mange uker dere kan ta ut foreldrepenger, og hvordan dere kan utsette perioder med foreldrepenger. 

Søk om foreldrepenger, engangsstønad eller svangerskapspenger digitalt.

Engangsstønad

Hvis du venter barn og ikke hatt inntekt det siste året, kan du få en engangssum i stedet for foreldrepenger. Finn ut om du kan ha rett til foreldrepenger eller engangsstønad

Barnehageplass

Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. 

Dersom barnet fyller ett år i løpet av august, september, oktober eller november det året det blir søkt om plass, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet ble født.

Les mer om rett til barnehageplass på regjeringen.no.

Du finner informasjon og søknadsskjema på kommunens nettsider (kommunenavn.kommune.no).

Barnetrygd og kontantstøtte

Du trenger som hovedregel ikke å søke om barnetrygd. Hvis barnet blir født i Norge, vil mor automatisk få barnetrygd omtrent to måneder etter fødselen. Du finner informasjon om barnetrygd og kontantstøtte på Navs nettsider.

Du kan lese om adopsjon på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nettsider og om ufrivillig barnløshet (assistert befruktning) på Helsenorge.no.

Søk om å få dekket en pasientreise

Pasientreiser HF
Hvis du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgiftene dine i etterkant. Som hovedregel får du dekket utgifter til din pasientreise med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du bruker. Du må sende inn søknaden senest seks måneder etter behandlingen.​​

Medisinsk fødselsregister

Folkehelseinstituttet
Medisinsk fødselsregister (MFR) er eit landsomfattande helseregister over alle fødslar i Noreg. Registeret skal bidra til å avklare årsaker til og konsekvensar av helseproblem i samband med svangerskap og fødsel samt overvake førekomsten av medfødde misdanningar. Sjå også helsenorge.no.

Foreldrepengeplanlegger

NAV
Her kan dere planlegge hvor mange uker dere kan ta ut foreldrepenger, og hvordan dere kan utsette perioder med foreldrepenger. Planleggeren viser ikke hvor mye dere kan få utbetalt.

Graviditet og svangerskapskontroller

Helsedirektoratet
Alle gravide har rett til svangerskapsomsorg. Her finner du informasjon om graviditeten uke for uke, svangerskapskontrollene, vanlige plager og hva du bør passe på som gravid. Tilbudet om svangerskapskontroller er gratis, og skal sørge for at du får råd og veiledning slik at du og barnet har det best mulig. 

Utbetalingsdatoar - NAV

NAV
Her finn du generell informasjon om utbetalingar frå NAV. I oversikta for kvar yting får du informasjon om utbetalingsdatoar, feriepengar og kva månadar det blir trekt lågare eller ingen skatt.

Navnesøk

Statistisk sentralbyrå (SSB)
Her kan du søke på fornavn og etternavn og finne ut hvor mange i Norge som heter dette og hvordan bruken av navnet har vært over tid.

Godkjenn eller avvis barnet sitt namn

Skatteetaten
Er du far eller medmor og deler foreldreretten med mor, må du godkjenne namnevalet mor har meldt inn. Dette gjer du elektronisk.

Meld inn barnets navn

Skatteetaten
Når skatteetaten har sendt deg en henvendelse om å velge navn til barnet ditt, kan du melde det inn elektronisk. Dette gjelder kun ved første gangs navnevalg.

Helsenorge.no

Norsk helsenett SF
Portalen Helsenorge.no er en veiviser til helsetjenesten og selvbetjeningsløsninger i helsesektoren. Portalen presenterer også informasjon om forebygging, helse, sunnhet, sykdom, behandling og den enkeltes rettigheter som pasient. Informasjonen om fritt sykehusvalg som lå på nettstedet frittsykehusvalg.no, er flyttet over på helsenorge.no. Du finner det under menypunktet Fritt behandlingsvalg.

Kjernejournal

Norsk helsenett SF
Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din. Både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til informasjonen i denne tjenesten. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.

Søk om foreldrepenger eller engangsstønad digitalt

NAV
Her kan du søke om foreldrepenger, engangsstønad eller svangerskapspenger digitalt. Du kan søke om utsettelse av foreldrepengene eller gjøre endringer hvis du allerede mottar foreldrepenger og skal ha ferie, jobbe eller en av dere er syke. 

Krav om kontantstøtte

NAV
Du kan få kontantstøtte for barn mellom ett og to år (fra fylte 13 til og med 23 måneder) eller adoptivbarn som ikke har begynt på skolen. Hvis barnet ditt går heltid i en barnehage med offentlig tilskudd, får du ikke kontantstøtte. Går barnet deltid i en barnehage med offentlig tilskudd, kan du få delvis støtte.

Barnetrygd

NAV
Dersom du har omsorg for barn under 18 år som bur hos deg i Noreg, kan du ha rett på barnetrygd. Einsleg mor eller far kan i tillegg få utvida barnetrygd og småbarnstillegg. Du treng som hovudregel ikkje å søkje om barnetrygd. Dersom barnet blir født i Noreg, vil mor automatisk få barnetrygd omtrent 2 månader etter fødselen.

Bekreftelese på foreldreansvar

Skatteetaten
Bekreftelse på foreldreansvar viser hvilket foreldreansvar som er registrert på et barn. Du kan trenge en bekreftelse i søkeprosesser med for eksempel bank eller forsikringsselskaper.