Dødsfall og arv

Når noen dør, skriver sykehuset eller legen ut en dødsattest. Arvingene må ta stilling til hvordan arven skal deles.

Der dødsmeldingen leveres på papir, skal dødsfallet meldes til tingretten. Vanligvis gjør begravelsesbyrået det på vegne av familien.

Der dødsmeldingen meldes elektronisk, vil meldingen går direkte til folkeregisteret og dødsårsaksregisteret. Tingretten skal ikke lenger motta papirkopi av den elektroniske legeerklæringen, men kan få bekreftet dødsfallet ved å slå opp i folkeregisteret.

Gravferd

Alle har rett til fri grav. Spørsmål om gravferd, kremasjon og grav kan rettes til kirkelig fellesråd i kommunen. Du finner mer informasjon om gravferd og seremoniar på Regjeringen.no.

Arv og skifte

Med skifte menes oppgjør og fordeling av et bo. Arveoppgjør er en ofte brukt betegnelse på skifte av et dødsbo. Eiendeler og formue som avdøde har etterlatt seg, kan fordeles (skiftes) på flere måter. 

Privat skifte

Det vanligste er privat skifte, det vil si at arvingene blir enige seg imellom om hvordan eiendelene og formuen skal fordeles. Ved et privat skifte påtar én eller flere av arvingene seg gjeldsansvaret etter avdøde. Det betyr at arvingen(e) står ansvarlig for all gjeld avdøde etterlot seg.

Det er derfor viktig å fastslå hvem som er avdødes faktiske arvinger, og om det finnes et testament. Tingretten vil gi arvingene en skifteattest, som gir dem råderett over eiendelene til den avdøde.

Offentlig skifte

Dersom arvingene ikke ønsker å ta ansvaret med å fordele avdødes formue og eiendeler, kan de be tingretten gjennomføre et offentlig skifte. Tingretten vil da som regel oppnevne en bobestyrer til å forvalte boet på rettens vegne.

Uskiftet bo

Dersom den som dør hadde felles barn med gjenlevende ektefelle eller samboer, har den gjenlevende rett til å slippe å skifte felleseiet med barna de hadde sammen. Dette kalles uskifte eller uskiftet bo. Fellesbarna venter da med å få sin arv til den gjenlevende mor eller far er død. 

Arveavgift er fjernet

Arveavgiften er fjernet fra og med 2014. Det betyr at du ikke skal sende inn arvemelding eller gavemelding for arv eller gave du har fått i 2014 eller senere.

Veiledning

Det er tingretten som tar seg av skifte av dødsbo. I Oslo er det Oslo byfogdembete som har denne oppgaven. Kontakt disse for å få veiledning. 

Du finner skjema og mer informasjon om dødsfall og arv på Domstol.no. Du finner skjema og informasjon om ytelser ved dødsfall på Nav.no.

Tenester

 • Dødsfall, arv og skifte

  Domstoladministrasjonen
  Her finn du informasjon om og lenker til skjema om dødsfall, arv og skifte.
 • Gravferd - skjema

  Kulturdepartementet
  Her finn du skjema for krav om gravlegging og/eller kremasjon og søknad om godkjenning av gravminne.
 • Hjemmelserklæring ved arv, skifte og uskifte

  Statens kartverk
  Når en person dør, bør man overføre den avdødes eiendom til arvingene eller til en ektefelle eller samboer i uskiftet bo. Ved privat skifte skal det fylles ut en hjemmelserklæring.
 • Ytelser til gjenlevende - NAV

  NAV

  Gjenlevendepensjon (etterlattepensjon) og overgangsstønad til gjenlevende er ytelser som skal bidra til å sikre ektefelle/samboer inntekt til livsopphold etter dødsfall. Hvis du jobber, har barn, er reell arbeidssøker, går på skole eller studerer, kan du også ha rett til andre stønader. Her finner du også en oversikt over slike stønader.  

 • Etterlattepensjon - SPK

  Statens pensjonskasse (SPK)

  Når et medlem av Statens pensjonskasse dør, kan ektefelle, barn eller registrert partner ha rett til etterlattepensjon (også kalt gjenlevendepensjon).

 • Stønad ved gravferd og båretransport

  NAV

  Dersom den avdøde var medlem av folketrygda, kan ein få gravferdsstønad. Gravferdsstønaden blir behovsprøvd. Ein kan også få dekka nødvendige utgifter til transport til næraste naturlege gravplass.

 • Bli organdonor

  Norsk helsenett SF

  Å donere organer betyr å gi ett eller flere organer til en annen person. Organdonasjon kan skje fra en person som nylig er død, eller fra en levende donor (familiedonasjon). Levende giver benyttes i Norge bare ved nyretransplantasjoner. Logg inn her for å opprette et digitalt donorkort i kjernejournalen din.

 • Døde 1951-2014

  Arkivverket

  I dette dødsfallsregisteret kan du søke og finne en nær komplett liste over personer bosatt i Norge som døde i perioden 1951-2014. Kilden «Døde 1951-2014» inneholder allment tilgjengelige personopplysninger som navn, kjønn, fødselsdato, dødsdato, alder ved død, bostedskommune eller -land ved død, og dødskommune eller -land. Arkivuttrekket er lagd av Folkehelseinstituttet (FHI) med utgangspunkt i Dødsårsaksregistret.

Sharethis